Dvojzložkové hydroizolácie

Image
COLOR COMPANY - Hydroizolácia dvojzložková 2K 6 kg
39,12 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Dvojzložková hydroizolačná hmota so schopnosťou premostenie trhlín určená do interiéru aj exteriéru.Vhodná je pod keramické obklady, pri realizácii kúpeľní, na izoláciu vonkajších terás, bazénov a pod.Je odolná voči tlakovej vode, voči radónu a je vhodná aj do bazénov vďaka odolnosti proti chlórovej vode.Je schopná premostiť trhliny väčšie ako 0,75 mm pri teplote do -20°C, testovaná pre styk s pitnou vodu, vhodná pre antikorózne nátery oceľových konštrukcií, odolná voči UV žiareniu, má vysokú prídržnosť k podkladu a zároveň vysokú prídržnosť následných vrstiev cementových lepidiel triedy C2.Výdatnosť:- 1,5 kg/m2Príprava podkladuPovrch musí byť pevný, súdržný, bez trhlín, suchý, čistý, zbavený nečistôt a mastnôt bez voľných častíc. Čerstvé minerálne podklady musia byť vyzreté.Nové omietky a betóny musia byť dokonale vysušené a spevnené. Ideálnym podkladom sú sadrokartóny, betóny, potery a omietky. Podklad musí byť rovný, objemovo stabilný a dostatočne súdržný, aby umožnil naniesť súvislú vrstvu hydroizolácie. Väčšie nerovnosti je dobré najskôr vyrovnať. Pred nanesením hydroizolácie doporučujeme povrch napenetrovať univerzálnou penetráciou Color Company.AplikáciaPri spracovaní hydroizolačnej hmoty musí byť teplota prostredia a podkladu od +5°C až do +25°C.  Základný hmotnostný pomer suchej a tekutej zložky je 1:1. Suchú zložku vysypte do nádoby, dolejte približne polovicu tekutej zložky a premiešajte na hustú kašovitú hmotu. Následne na to dolejte zvyšnú polovicu tekutej zložky a všetko premiešajte na jemnú homogénnu hmotu. Hmotu nechajte asi 2 minúty odstáť a opäť ju premiešajte. Takto pripravenú hmotu môžete aplikovať. Je potrebné si pripraviť iba také množstvo, ktoré stihnete spotrebovať do 60 minút. Hydroizolačnú hmotu nanášajte nerezovým hladítkom, štetcom alebo valčekom v dvoch vrstvách. Druhú vrstvu odporúčame aplikovať kolmo na prvú vrstvu po zaschnutí prvej vrstvy po cca 6 až 12 hodinách. Miesta s vyšším namáhaním ako sú kúty,  rohy, odtokové žľaby je potrebné vystužiť špeciálnou tesniacou páskou, ktorá sa vloží ešte do nezaschnutého prvého náteru. Lepidlá na lepenie keramických obkladov a dlažieb je možné nanášať už po 5 hodinách od nanesenia druhej vrstvy hydroizolácie. Čistenie náradiaPo skončení prác materiál a pracovné pomôcky očistite vodou. Ruky umyte vodou a mydlom a použite ochranný krém na ruky. Identifikácia nebezpečnosti (tekutá zložka)Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nebola klasifikovaná.Prvky označovania- žiadneIná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.A/g/VR: Základné náterové látkyHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/lNajvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 0g/l.Identifikácia nebezpečnosti (suchá zložka)Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Corr. 1, H314Skin Sens. 1B, H317Eye Dam. 1, H318STOT SE 3, H335Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieMôže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky: portlandský cement, popolček z portlandského cementuVýstražné upozorneniaH314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Bezpečnostné upozorneniaP260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte lekára.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení. Prach môže tvoriť so vzduchom výbušnú zmes.
AUSTIS FORTISOL - Hydroizolačná mrazuvzdorná hmota šedá 20 kg(A+B)
107,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Dvojzložková hydroizolačná hmota, ktorá vytvára bezšvovú hydroizolačnú vrstvu s výbornou priľnavosťou na betón. Vytvrdnutá hmota je mrazuvzdorná, odolná spodnej vode s možnou aplikáciou aj na nie celkom vyzretý betón. Hmotu je možné použiť aj aj ako izoláciu pod obkladový materiál napr. v kúpeľniach, plaveckých bazénoch, vodných nádržiach. Je vhodná aj ako izolácia septikov, kanálov a štôlní podzemných a vodných stavieb. Spotreba: - 1-1,5 kg/m2 pri netlakových izoláciách pod obklad (1 vrstva)- 2-3 kg/m2 pri izolácií do 1m pod úroveň terénu proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode (2-3 vrstvy)- 4-6 kg/m2 pri izolácií od 1m do 50m pod úroveň terénu proti vode pôsobiacej tlakom z podkladu (3-4 vrstvy)Riedenie: - pripravená na použitie po zmiešaní zložiekPríprava podkladu Podklad musí byť suchý, súdržný, očistený od voľných nečistôt a odmastený. Poškodené miesta odporúčame opraviť a vyrovnať. Je potrebné podklad zvlhčiť alebo napenetrovať pomocou Forte Penetral. Vysoko hladené alebo gletované povrchy je nutné prebrúsiť. Aplikácia Do čistej nádoby nalejte Fortisol zložku B a za miešanie pomaly prisypávajte zložku A. Pomer miešanie jednotlivých zložiek je 3 diely zložky A : 1 dielu zložky B. Hmotu dôkladne premiešajte , aby neobsahovala hrudky a nedošlo k jej napeneniu. Po tejto dobe nechajte hmotu 5 minút odstáť a opäť krátko zamiešajte.Aplikujte štetkou, valčekom, kartáčom alebo nerezovou stierkou najskôr po 4 hodinách od nanesenia penetrácie. Naneste príslušný počet vrstiev podľa spôsobu použitia. Ďalšiu vrstvu je možné naniesť v dobe kedy prechádzajúca vrstva je tuhá a dostatočne pevná, aby nedošlo k jej poškodeniu - najskôr po 6 hodinách. V priebehu vytvrdzovanie nesmie prísť hmota do kontaktu s vodou. Čistenie náradia Náradie po skončení prác umyte ihneď vodou. 
AUSTIS FORTE BAK - Hydroizolačná hmota na balkóny šedá 20 kg (zložka A+B)
120,02 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Hydroizolačná hmota určená k povrchovým opravám poškodených povrchov balkónov, terás a lodžií. Je možné ju aplikovať aj na nie celkom vyzretý betón. Po vytvrdnutí má trvalé hydroizolačné vlastnosti. Vhodnými podkladmi sú betón, betónové a neglazované keramické dlažby. Hydroizolácia je odolná voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vytvára protišmykový povrch.Spotreba: - cca 1,8 kg/m2 pri 1mm hrúbky- finálna úprava: cca 2-2,5 mm (cca 3,6-4,5 kg/m2)Riedenie: - neriedi sa Príprava podkladu Podklad musí byť súdržný, očistený od voľnýchna častíc, nečistôt a odmastený. Povrch podkladu musí umožňovať nanesenie súvislej vrstvy hmoty - v prípade poškodení odporúčame povrch vyrovnať. Povrch musí byť zvlčený (nie mokrý) alebo penetrovaný prípravkom Forte Penetral. Vysoko hladené alebo gletované povrchy je potrebné zdrsniť. Aplikácia Hmotu pripravíte zmiešaním 3 hmotnostných dielov zložky A s 1 hmotnostným dielom zložky B zmiešaním pomocou miešadla po dobu 2 minút. Po tejto dobe je možné zmes aplikovať. Prvú vrstvu nanášajte hladidlom tak, aby hrúbka vrstvy bola 1-1,5 mm. Po zatuhnutí prvej vrstvy (najskôr po 18 hodinách) naneste pomocou hladidla druhú vrstvu. Pre ľahšie dosiahnutie jednoliateho povrchu bez stôp po hladidle je možné konzistnenciu hmoty upraviť prídavkom vody - maximálne 10%. Celková hrúbka pochôdznej/vrchnej vrstvy by mala byť 2-2,5 mm. Čistenie náradia Náradie po skončení prác umyte vodou. 

Dvojzložkové hydroizolácie sú moderným riešením pre zabezpečenie vodeodolnosti a ochrany pred vlhkom v rôznych stavebných aplikáciách. Táto podkategória ponúka široký výber produktov od renomovaných výrobcov, ktoré sú vhodné pre rôzne typy povrchov ako je betón, dlažba, drevo či kov. Dvojzložkové hydroizolácie sú navyše veľmi odolné voči vonkajším vplyvom a majú vysokú pružnosť, čo zabezpečuje ich dlhú životnosť a spoľahlivosť. Vďaka ich jednoduchej aplikácii sú ideálnym riešením pre všetky stavebné projekty, či už ide o novostavbu alebo rekonštrukciu. Vyberte si z našej širokej ponuky dvojzložkových hydroizolácií a zaistite si maximálnu ochranu a kvalitu pre vaše stavby.

Image
Produkty

Populárne produkty

4Home Uterák Bamboo Premium sivá, 50 x 100 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Luster Shine White 3876 45cm IP44 K1L
44,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Matrac Baharin 80/200 AA H2
199,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy metal - grafitová 2,5 L
56,87 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
KNORR - Dekoračná lepiaca páska glitter - modrá 3 ks
4,02 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 28%
Plagát mušle na piesočnatej pláži
18,72 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 11%
Plagát s paspartou farebný New York
23,76 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
SVJETLOST HARDLUX Direct 3in1 Sivá RAL 7040,0.75L
15,80 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
FO - CRYSTAL - HR kľučka/kľučka Chróm lesklý
87,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
CB - PLUS W4975 - SET - Dávkovač mydla a držiak na uterák
173,52 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Povlečení z mikrovlákna Harmony 009 160x200 cm
16,43 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
DOMO DO42602S digitálná sušička ovocia
47,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile