Epoxidové laky na drevo

Image
EPOLEX S1300 - epoxidový dvojzložkový lak na drevo a kov + tužidlo bezfarebný 0,84 kg
19,82 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
EPOLEX S 1300 Epoxidový lak s leskom na drevo a kov 1kg, + EPOLEX S 7300 Tužidlo 0,4kg Lak epoxidový dvojzložkový je určený pre vyhotovenie vysoko lesklých a tvrdých, transparentných náterov dreva, parkiet, vláknitých dosiek, kovov a niektorých druhov plastických hmôt (nutné overiť) a k napúšťaniu savých podkladov. Pred použitím sa lak zmieša s tužidlom v predpísanom pomere a riadne sa premieša, podľa potreby sa doriedi výhradne predpísaným riedidlom. Nanáša sa na suchý, čistý a odmastený podklad. Teplota pri schnutí nesmie klesnúť pod 10°C. Optimálna hrúbka jednej vrstvy je 30-40 um. Nátery sú odolné proti niektorým chemickým látkam napr. alkálie, oleje, pohonné hmoty, pôsobeniu vlhka, niektorým rozpúšťadlám a pod. Neodolávajú pôsobeniu kyselín, predovšetkým organických. Nátery odolávajú teplotám až do 120°C ( s ohľadom na vlastnosti podkladu.) Lak bol schválený pre nátery povrchov, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami. Nie je určený pre nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s pitnou vodou, krmivom a k náterom detského nábytku a hračiek.Riedidlo: S 6300. Nanášanie: štetec, valček, striekanie. Výdatnosť: 11 až 13 m2/kg natuženej zmesi na jednu vrstvu. EPOLEX S 7300 je tužidlo určené len na vytvrdzovanie epoxidových náterových látok dvojzložkových. Pred použitím sa zmieša s náterovou látkou v predpísanom pomere.2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi:Klasifikácia podľa1272/2008/ES: Flam. Liq. 3 Horľavá kvapalina, kategória 3H226 Horľavá kvapalina a pary.Acute Tox. 4 Akútna toxicita, kategória 4H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.Skin Irrit. 2 Žieravosť/dráždivosť kože, kategória 2H315 Dráždi kožu.Skin Sens. 1 Respiračná/kožná senzibilizácia, kategória 1H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Eye Dam. 1 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia,kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.STOT RE 2 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia,kategória 2H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanejexpozíciiAquatic Chronic 2 Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória chronická 2H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.2.2 Prvky označovaniaLátky prispievajúceku klasifikácii: xylény (reakčná zmes izomérov a etylbenzénu); bután-1-ol; epoxidová živica z bisfenoluA a epichlórhydrínuVýstražný piktogram:Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVOVýstražné upozornenia(H-vety): H226 Horľavá kvapalina a pary.H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanejexpozícii.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Ďalšie informácieo nebezpečnosti: nevyžaduje saDoplňujúce prvkyoznačovania určitých zmesí: EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozornenia(P-vety): P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier,otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jejpohodlne dýchať.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujtevodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňteich. Pokračujte vo vyplachovaní.P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÉ CENTRUM (+421 254 774 166 nepretržite ) /lekára.P501 Zneškodnite obsah/nádobu: použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškami výrobku odkladajte na miesto určené obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe, ktorá je oprávnená nakladať s nebezpečnými odpadmi.Iné povinné označenia: Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.Hraničné hodnoty pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín:Vrchný náter: kategória A, podkategória výrobku: j (špeciálne dvojzložkové náterovélátky): 500 g/lNajvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie:499 g/lPenetračný náter: kategória A, podkategória výrobku: h (Penetračné a spevňujúcenáterové látky): 750 g/lNajvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 600 g/lDoplnkové informácie: Hmatateľná výstraha pre nevidomých na obale určenom spotrebiteľom: áno2.3 Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB: zmes nesplňuje kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII Nariadenia1907/2006/ES, neobsahuje žiadne zložky v množstve > 0,1 %, ktoré by boli uvedené na Kandidátskom zozname látokvzbudzujúcich veľké obavy (SVHC).Horľavá kvapalina a pary. Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti (Vyhláška MV SR 96/2004 Z.z. / STN 65 0201).Výpary / aerosóly môžu tvoriť zo vzduchom výbušnú zmes ťažšiu ako vzduch, hromadiacu sa pri zemi a v nižšiepoložených priestoroch, ktorá môže šíriť oheň na veľké vzdialenosti.Výpary vo vysokých koncentráciách majú omamné až narkotické účinky pri vdychovaní alebo pri kontakte so sliznicami.

V našej ponuke nájdete široký výber epoxidových lakov špeciálne určených pre drevo. Tieto laky sú ideálne na ochranu a zvýraznenie krásy drevených povrchov. Sú odolné voči poškriabaniu, chemikáliám a UV žiareniu, čo zabezpečuje dlhotrvajúcu ochranu dreva pred vonkajšími vplyvmi. Naša ponuka zahŕňa rôzne farebné odtiene, takže si môžete vybrať presne ten, ktorý najlepšie zapadá do vášho interiéru alebo exteriéru. Epoxidové laky na drevo sú ľahko aplikovateľné a rýchlo schnú, čo vám ušetrí čas a námahu pri ich použití. Okrem toho sú tiež ekologicky šetrné a bezpečné pre užívateľa. Vyberte si ten správny epoxidový lak pre drevo u nás a doprajte svojim dreveným povrchom dokonalú ochranu a štýlový vzhľad!

Image
Produkty

Populárne produkty

4Home Uterák Bamboo Premium sivá, 50 x 100 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Luster Shine White 3876 45cm IP44 K1L
44,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Matrac Baharin 80/200 AA H2
199,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy metal - grafitová 2,5 L
56,87 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
KNORR - Dekoračná lepiaca páska glitter - modrá 3 ks
4,02 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 28%
Plagát mušle na piesočnatej pláži
18,72 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 11%
Plagát s paspartou farebný New York
23,76 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
SVJETLOST HARDLUX Direct 3in1 Sivá RAL 7040,0.75L
15,80 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
FO - CRYSTAL - HR kľučka/kľučka Chróm lesklý
87,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
CB - PLUS W4975 - SET - Dávkovač mydla a držiak na uterák
173,52 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Povlečení z mikrovlákna Harmony 009 160x200 cm
16,43 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
DOMO DO42602S digitálná sušička ovocia
47,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile