Laky na kov

Image
HB BODY C496 - Dvojzložkový akrylátový HS lak lesklý 5 L
98,84 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Rýchloschnúci akrylátový lak s dobrou odolnosťou voči klimatickým podmienkami a mechanickému opotrebeniu. Je vhodný pre vonkajšie i vnútorné prostredie - najmä k nástreku metalíz.Riedenie:- neriedi saTuženie:- netuží saPríprava podkladuPovrch pred aplikáciou laku dôkladne očistite od nečistôt - hrdze, tuku, oleja, prachu a pod.Povrch odmastite pomocou Antisil 770.Ak na sa podklade nachádzajú poškodené vrstvy starých náterov, je potrebné ich odstrániť.Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.Aplikujte pomocou striekacej pištole krížovými pohybmi v 1-2 vrstvách.Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je 3-5 minút.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:butyl acetátVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
HB BODY C495 - Dvojzložkový akrylátový EXPRESS lak saténový 400 ml
9,31 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Dvojzložkový akrylátový lak určený hlavne k bodovým opravám karosérií a k nástreku samostatných dielov. Je tvrdý, elastický, odoláva mechanickým, chemickým a poveternostným vplyvom.Riedenie:- riedidlo 740Tuženie:- tužidlo BODY 720Príprava podkladuMetalízu ofúkajte a utrite voskovou handrou v jednom smere.AplikáciaLak natužte v pomere 4:1.Dobre premiešajte a následne pridajte riedidlo.Pripravenú hmotu nalejte do striekacej pištole cez sitko.Aplikujte dva nástreky a časovým odstupom 5 minút.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:xylén butyl acetátbutanónVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.· Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa ainých zdrojov zapálenia. Nefajčite.410P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje mix of: a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-t-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ohydroxypoly(oxylethene);a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)p ro p i o ny l- o - 3 -( 3 -( 2H-b en zo t r i a zo l- 2 - y l)- 5 -t e r t- bu t y l- 4 - h y d ro xyp h en y l)propionyloxypoly(oxyethylene). Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
HB BODY C493 - Dvojzložkový ultramatný HS lak ultramatný 1 L
46,20 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Dvojzložkový akrylátový lak s vysokým matným efektom. Vďaka jeho kvalite, výbornej zlievateľnosti, rýchlemu tvrdnutiu a matného vzhľadu sa využíva na čiastočné alebo celkové lakovanie karosérií.Riedenie:- BODY 742 (10% - pri nástreku druhej vrstvy)Tuženie:- tužidlo H753Príprava podkladuPovrch pred lakovaním očistite od prípadných nečistôt (hrdza, tuk, olej, prach a pod.).AplikáciaLak natužte v pomere 2:1 s tužidlom. Hmotu cez sitko nalejte do striekacej pištole.Podľa typu pištole nadstavte tlak a aplikujte dve vrstvy s časovým odstupom cca 15 minút.Prvú nástrek aplikujte neriedený a druhý nástrek narieďte s 10% riedidla.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:butyl acetát1-metoxypropán-2-olVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate. Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

V našej podkategórii lakov na kov nájdete široký výber produktov, ktoré vám pomôžu chrániť a ozvláštniť vaše kovové povrchy. Nech už potrebujete lak na autá, náradie, zábradlie alebo iné kovové konštrukcie, u nás si určite vyberiete ten správny produkt. Naše laky na kov sú vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré zabezpečia dlhotrvajúcu ochranu a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Okrem toho, naše produkty majú aj vynikajúce krycie vlastnosti a ľahko sa aplikujú, čo výrazne zjednodušuje proces nátierania. V našej ponuke nájdete laky na kov v rôznych farebných odtieňoch, takže si môžete vybrať ten, ktorý najlepšie zapadne do vašej existujúcej farbovej palety. Okrem klasických farebných odtieňov ponúkame aj špeciálne efekty, ako je matný, lesklý alebo metalický finiš. Ak ste domáci majster alebo remeselník, naša kategória lakov na kov je presne to, čo potrebujete pre dosiahnutie profesionálnych výsledkov. Prehľadne zoradená ponuka vám umožní rýchlo a jednoducho vybrať ten správny produkt pre vaše konkrétne potreby. Navštívte náš web a objavte našu širokú ponuku lakov na kov ešte dnes!

Image
Produkty

Populárne produkty

4Home Uterák Bamboo Premium sivá, 50 x 100 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Luster Shine White 3876 45cm IP44 K1L
44,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Matrac Baharin 80/200 AA H2
199,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy metal - grafitová 2,5 L
56,87 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
KNORR - Dekoračná lepiaca páska glitter - modrá 3 ks
4,02 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 28%
Plagát mušle na piesočnatej pláži
18,72 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 11%
Plagát s paspartou farebný New York
23,76 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
SVJETLOST HARDLUX Direct 3in1 Sivá RAL 7040,0.75L
15,80 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
FO - CRYSTAL - HR kľučka/kľučka Chróm lesklý
87,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
CB - PLUS W4975 - SET - Dávkovač mydla a držiak na uterák
173,52 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Povlečení z mikrovlákna Harmony 009 160x200 cm
16,43 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
DOMO DO42602S digitálná sušička ovocia
47,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile