Lepidlá na obklady a dlažby

Image
DEN BRAVEN QUARTZ FX C2TE - Flexibilné lepidlo na STAMP, obklady a dlažbu šedá 7 kg
7,48 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Cementové lepidlo určené na lepenie obkladov, dlažieb, izolačných materiálov alebo ako základné lepidlo pri technike STAMP.Má predĺženú dobu schnutia a znížený sklz.Vhodné je tiež na stierkovanie fasádnych minerálnych izolačných dosiek a polystyrénu s použitím armovacej sieťky.Vyhovuje európskej norme STN EN 12004:2007 + A1:2012 pre typ C2TE.Spotreba:- STAMP: 7 kg/m2- obkladanie: 3,5 kg/m2Spotreba podľa hrúbky: - pri hrúbke lepidla 3 mm (obklad): cca 2,5 kg/m2- pri hrúbke lepidla 6 mm (obklad): cca 4 kg(m2- pri hrúbke lepidla 6 mm (podlahové vykurovanie): cca 6 kg/m2- lepenie izolantu: cca 3,5 kg/m2Použitie:+ lepenie keramických obkladov a dlažieb v interiéri a exteriéri+ lepenie dlažieb z prírodného kameňa v interiéroch na minerálne podklady+ lepenie dlažby na betónové zálievky podlahového kúrenia+ lepenie obkladov a dlažby na hydroizolácie+ lepenie polystyrénu a minerálnej vlny na murivo - fasády a následne stierkovanie+ STAMPovaniePríprava podkladuPodklad musí byť pevný, suchý, nosný, tvrdý, nezmrznutý, bez voľných častíc prachu, mastnoty a olejov.Nasiakavé podklady najskôr ošetrite penetračným náterom S-T70 lebo hĺbkovou penetráciou.Pokiaľ je podklad vlhký, prebieha tuhnutie lepidla výrazne pomalšie.Pokiaľ je lepidlo aplikované na anhydrit je nutné použiť penetráciu Primer Alfa.Rozmiešavanie lepidlaK príprave použite pitnú vodu. Suchú zmes dôkladne premiešajte na hladkú homogénnu hmotu a nechajte 5-10 minút odstáť.Nesmú sa tvoriť hrudky.Následne znovu premiešajte.Na rozmiešanie je vhodné použiť vŕtačku a nadstavcom s nízkymi otáčkami.AplikáciaPri lepení obkladov naneste lepidlo v tenkej vrstve na celú plochu podkladu hladkou stranou hladidla a potom prečešte zubatou stranou hladidla.Kontaktná plocha v interiéri medzi prvkom a podkladom musí byť viac ako 65% a v exteriéri viac ako 90%.Do takto pripraveného lôžka klaďte za súčasného pritlačenia obklady alebo dlažbu.Maximálna hrúbka lôžka je 5 mm.Doba, počas ktorej je možné obklady a dlažbu podkladať (otvorený čas) je cca 30 minút. Za extrémneho tepla je väčšinou tento čas kratší.V prípade, že lepidlo zavädne, je ho nutné v celej nelepivej vrstve zoškrabnúť a na očistenú plochu znovu naniesť lepiacu vrstvu.Obklady stien je možné škárovať po 24 hodinách, dlažbu najskôr po dvoch dňoch.Pri lepení vonkajšej dlažby odporúčame naniesť na dlaždicu tenkú vrstvu lepidla hladkou stranou hladidla.Hrubšiu vrstvu lepidla následne naneste na podklad hladkou stranou lepidla a následne prečešte zubovou stranou hladidla s rozmerom zubov min. 6x6 mm.Lepenie tepelno-izolačných materiálovPolystyrénové a minerálne dosky ukladajte na väzbu, bez vyplňovanie škár.Pri podkladoch s nerovnosťou väčšou ako 4 mm je nutné na izolant naniesť lepiaci tmel vo vrstve 2 cm po obvode a v 2-3 miestach na dosku v rovnakej vrstve.Po prilepení musí kontaktná plocha tvoriť minimálne 40% plochy dosky.Na podklady s nerovnosťou menšou ako 4 mm nanášajte lepiaci tmel na izolant zubovou stierkou so zubom veľkosti až 10 mm.Izolanty je nutné prichytiť hmoždinkami min. po 24 hodinách od nalepenia dosiek a prebrúsiť fasádne dosky.Stierkovanie izolačných materiálovStierkovanie vykonávajte v dvoch krokoch a to nanesením lepidla a vtlačením výstužnej tkaniny do čerstvého tmelu.Perlinku ukladajte s presahom minimálne 10 cm.V rohoch a na špaletách výstuž zosilnite ďalšou vrstvou perlinky a osaďte rohové lišty.Povrch stierky zarovnajte a zahlaďte.Konečná hrúbka vystuženej stierkovej vrstvy je cca 4 mm.Po vytvrdnutí armovacej vrstvy cca 48-72 hodinách je možné nanášať vrchnú omietku.Pri minerálnych doskách z pozdĺžnych vlákien je vrchnú omietku možné nanášať najskôr za ďalších 48 hodín. Pokiaľ sa výstužná vrstva aplikuje po viac ako 14 dňoch od nalepenia izolantu, je nutné fasádne dosky pred armovaním opäť prebrúsiť. Čistenie pracovného náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite ihneď vodou, aby nedošlo k zaschnutiu lepidla.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Skin Irrit. 2; H315 Dráždi kožu.Skin Sens. 1B; H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Eye Dam. 1; H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.STOT SE 3; H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoObsahuje: Úlety, portlandský cementVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P333+313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.P501 Odstráňte obsah do nádob stavebného odpadu v zberných dvoroch odpadov. Prázdny obal odložiť do nádob triedeného alebo komunálneho odpadu.Iná nebezpečnosťTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.Tento produkt neobsahuje SVHC látku.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
CERESIT CM 11 PLUS CERAMIC & GRES - Lepidlo na obklady a dlažby 25 kg
19,94 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Tenkovrstvé cementové lepidlo určené na lepenie keramických obkladov a dlažby s nízkou nasiakavosťou na stabilných podkladov. Použitie lepidla je odporúčané v oblastiach zaťažených vlhkosťou, v objektoch priemyselných aj bytových, obzvlášť tam, kde je predpokladané zvýšené zaťaženie podláh - v skladoch, výrobniach, predajniach, školách, . V interiéri je lepidlo vhodné na podklady ako anhydrit, sadrové podklady, OSB dosky, pórobetón, pevné maliarske nátery, jestvujúce obklady a dlažby.Výdatnosť: - 2 - 4,8 kg/m2Príprava podkladuPodklad musí byť nosný, suchý, čistý a zbavený látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť napr. tuky, živice a pod.Všetky nečistoty, uvoľnené vrstvy a nátery s nízkou pevnosťou je nutné mechanicky odstrániť.Použitie v interiéri:- betón: (starý najmenej 3 mesiace, zostatková vlhkosť

V našej ponuke nájdete široký výber lepidiel na obklady a dlažby, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou každej kvalitnej inštalácie keramických obkladov či dlažieb. Naša podkategória Lepidlá ponúka najvyššiu kvalitu lepidiel vhodných pre rôzne druhy povrchov a podkladov. S našimi produktmi dosiahnete dokonalé spojenie obkladov a dlažieb s podkladom, čo zaručuje ich dlhú životnosť a odolnosť voči vonkajším vplyvom. Naša ponuka obsahuje lepidlá pre rôzne typy obkladov a dlažieb vrátane keramických, betónových, kamenných či mozaikových povrchov. Vďaka precíznej formulácii našich lepidiel zaručujeme jednoduchú a spoľahlivú inštaláciu bez rizika prasklín či šmyku obkladov. Všetky naše produkty sú certifikované a spĺňajú najvyššie normy kvality. Nezáleží na tom, či ide o interiérovú či exteriérovú inštaláciu, naše lepidlá sa dokonale prispôsobia vašim potrebám. S ich pomocou môžete jednoducho a bezpečne zdobiť vaše kúpeľne, terasy, kuchyne či obývacie priestory. Kvalitné lepidlo je základom každej úspešnej inštalácie, preto neváhajte a vyberte si z našej širokej ponuky lepidiel na obklady a dlažby ten najvhodnejší pre vaše účely. Navštívte náš e-shop a objavte svet spoľahlivých lepidiel pre vaše domáce projekty.

Image
Produkty

Populárne produkty

4Home Uterák Bamboo Premium sivá, 50 x 100 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Luster Shine White 3876 45cm IP44 K1L
44,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Matrac Baharin 80/200 AA H2
199,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy metal - grafitová 2,5 L
56,87 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
KNORR - Dekoračná lepiaca páska glitter - modrá 3 ks
4,02 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 28%
Plagát mušle na piesočnatej pláži
18,72 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 11%
Plagát s paspartou farebný New York
23,76 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
SVJETLOST HARDLUX Direct 3in1 Sivá RAL 7040,0.75L
15,80 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
FO - CRYSTAL - HR kľučka/kľučka Chróm lesklý
87,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
CB - PLUS W4975 - SET - Dávkovač mydla a držiak na uterák
173,52 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Povlečení z mikrovlákna Harmony 009 160x200 cm
16,43 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
DOMO DO42602S digitálná sušička ovocia
47,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile