Lepidlá na plasty

Image
PATTEX REPAIR SPECIAL PLASTY - Špeciálne lepidlo na plasty 30 g
4,17 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Špeciálne lepidlo na lepenie tvrdených aj mäkčených plastov (mäkčené PVC, ABS, plexiskla, polykarbonátu a pod.) a ich kombinácií s rôznymi materiálmi (guma, koža, keramika, sklo, drevo, kov, textil).Príprava podkladuLepený materiál musí byť suchý a zbavený mastnoty a prachu.Pokiaľ je to možné, lepené povrchy pred lepením zdrsnite, prípadne očistite rozpúšťadlo.AplikáciaLepidlo naneste rovnomerne a v dostatočnom množstve na oba lepené povrchy a nechajte 5 – 10 minút odvetrať. Po odvetraní bude na povrchu viditeľný jednoliaty film lepidla. Lepidlo musíbyť na dotyk suché, nemalo by sa lepiť na prsty a vytvárať nitky.Po odvetraní pritlačte oba lepené povrchy k sebe.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Horľavé kvapaliny kategória 2H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Cieľový orgán: Centrálny nervový systémPrvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje acetónVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozornenia H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Doplňujúce informácie EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťRozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
DEBBEX - Kontaktné lepidlo 0,05 L
2,89 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Kontaktné lepidlo vhodné pre použitie v domácnosti, či na záhrade.Je vhodné predovšetkým na kožené a textilné veci, ale môže byť využité aj na kov, drevo, kameň a niektoré druhy plastov. Odoláva vlhku a vode.Lepidlo rýchlo priľne k podkladu a jednoducho sa aplikujte.Vytvára pružný spoj s dobou manipulácie 10 minút.Po vytvrdnutí vytvára spoj žltej farby.Príprava podkladuPovrch musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.AplikáciaLepidlo nanášajte rovnomerne v tenkej vrstve.Lepidlo je po nanesení v dobe manipulácie možné rozotrieť napr. štetcom.Doba počiatočného odvetrania je cca 10 minút.Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti je 24 hodín.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Flam. Liq. 2; H225Asp. Tox. 1; H304Skin Irrit. 2; H315Eye Irrit. 2; H319STOT SE 3; H336Repr. 2; H361STOT RE 2; H373Aquatic Chronic 3; H412Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram:Výstražné slovo: NebezpečenstvoObsahuje: Acetón, Xylén, Etylacetát, Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, >5% n-hexánVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P403+233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

V našej podkategórii Lepidlá na plasty nájdete širokú ponuku kvalitných výrobkov určených na uskladnenie a organizáciu všetkého, čo potrebujete. S nami už nebudete musieť tráviť hodiny hľadaním vecí vo vašej domácnosti, pretože vďaka našim praktickým lepidlám na plasty budete mať všetko prehľadne usporiadané a na dosah ruky. Ponúkame rôzne veľkosti a tvary lepidiel, ktoré vám pomôžu uschovať drobnosti, dokumenty, či iné potrebné veci. Naše lepidlá sú vyrobené z kvalitného plastu, v rôznych farebných prevedeniach, čo im dodáva nielen praktický, ale aj estetický vzhľad. Rozhodnite sa pre naše lepidlá na plasty a už nikdy nebudete hádať, kde ste niečo uložili. Vyberte si z našej ponuky a užite si lepšiu organizáciu vo vašom každodennom živote.

Image
Produkty

Populárne produkty

4Home Uterák Bamboo Premium sivá, 50 x 100 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Luster Shine White 3876 45cm IP44 K1L
44,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Matrac Baharin 80/200 AA H2
199,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy metal - grafitová 2,5 L
56,87 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
KNORR - Dekoračná lepiaca páska glitter - modrá 3 ks
4,02 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 28%
Plagát mušle na piesočnatej pláži
18,72 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 11%
Plagát s paspartou farebný New York
23,76 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
SVJETLOST HARDLUX Direct 3in1 Sivá RAL 7040,0.75L
15,80 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
FO - CRYSTAL - HR kľučka/kľučka Chróm lesklý
87,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
CB - PLUS W4975 - SET - Dávkovač mydla a držiak na uterák
173,52 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Povlečení z mikrovlákna Harmony 009 160x200 cm
16,43 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
DOMO DO42602S digitálná sušička ovocia
47,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile