Ochrana fasád proti plesniam a machom

Image
HG 181 - Odstraňovač zelených povlakov a machu 1 l 181
9,12 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Odstraňovač je určený na odstraňovanie zelených povlakov a machov z okien, prázdnych skleníkov, skladov, dláždených ciest, terás, pálených tehál, náhrobných kameňov alebo zo stien a striech.Prípravok zároveň pôsobí preventívne.V riedenej forme nie je nebezpečný pre trávu a iné rastliny.Spotreba:- 1 L prípravku vystačí na približne 100 m2 plochyBiocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.PoužitieNa odstránenie zelených povlakov a machu:Prípravok v tomto prípade aplikujte iba za suchého počasia.Zelený povlak polejte, postriekajte, vykefujte alebo vydrhnite 5% roztokom prípravku (1 L prípravku na 20 L vody).Po niekoľkých dňoch pôsobenia odstráňte odumreté zvyšky rastlinných povlakov, machov, špiny a pod. pomocou silného prúdu vody, prípadne očistite kefou.Na obmedzenie opakovaného rastu zelených povlakov odporúčame povrch opakovane ošetriť podľa návodu.Na prevenciu zelených povlakov:Prípravok aplikujte iba počas suchého počasia.Povrch polejte, postriekajte alebo vykefujte 5% roztokom prípravku.Vzhľadom na to, že prípravok neobsahuje škodlivé látky a zanecháva nepatrný povlak, nie je nutné ho z povrchu odstraňovať.Použitím tohto prípravku zabránite tvorbe zelených povlakov a machu na mnoho mesiacov.Pred ošetrením odstráňte najskôr existujúci mach.
COLOR COMPANY - Protiplesňová prísada do farieb a omietok 1 L
7,70 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Vysoko účinný prostriedok určený ako fungicídna prísada do bežných vodou riediteľných interiérových farieb a exteriérových omietok. Pôsobí preventívne proti hubám, plesniam, riasam, lišajníkom a účinne bojuje proti opätovnému vzniku.Výdatnosť:- 10 m2/LBiocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.PoužitiePrípravok zmiešajte s maliarskou zmesou v pomere 0,5 L na 10 L maliarskej zmesi (pomer 1:20).V prípade už napadnutého povrchu muriva plesňami je potrebné ešte pre náterom zlikvidovať plesne.napadnuté miesta sa natrite alebo nastriekajte prípravkom.Pre zabezpečenie dlhodobej ochrany nechajte prípravok pôsobiť 24 hodín.Po tejto dobe pleseň mechanicky odstráňte.Pleseň pred natretím nikdy neodstraňujte, aby sa do okolia nerozptýlili nebezpečné výtrusy, ktoré sa môžu stať zdrojom novej nákazy.Takto ošetrený podklad môžete natrieť bežnými maliarskymi prípravkami.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Irrit. 2, H315Eye Irrit. 2, H319Aquatic Chronic 3, H412Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieSpôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné okuliare.P321 Odborné ošetrenie (pozri doplnkové inštrukcie pre prvú pomoc na etikete).P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie sodpadmi alebo vrátením dodávateľovi.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605. Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.
PAM SANOPAM - Vysokoúčinný prostriedok na likvidáciu rias a plesní 0,5 l
8,33 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Vysokoúčinný výrobok určený na likvidáciu húb, rias, lišajníkov, plesní a baktérií na stavebných materiáloch, napadnutom murive, fasáde, strechách alebo zámkovej dlažbe.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Výdatnosť:- cca 100-200 ml/m2 v závislosti miery napadnutiaAplikácia Pred aplikáciou biocídneho prípravku je nutné povrch mechanicky očistiť najlepšie vysokotlakovým umytím, prípadne kefou a vodou , a nechať dobre preschnúť. Sanopam aplikujte neriedený na suchý povrch až do presýtenia podkladu. Takto ošetrenú plochu je možné ihneď po zaschnutí ďalej povrchovo upravovať. Maximálny účinok dosahuje po 24 hodinách. Najdlhšie do 30 dní je najlepšie ošetrený povrch upraviť náterom. Ak ošetrujete múriky, náhrobky, sochy a pod., ktoré sa neplánujú ďalej povrchovo upravovať, nie je nutné mechanické čistenie podkladov. Odumreté časti budú postupne odstránené vplyvom poveternosti. Identifikácia zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Irrit.2, H315 Dráždivosť pre kožu, kategória 2Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyNie sú známe.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie ľudíDráždi kožu.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Výstražné slovo:POZORVýstražné upozornenia:H315 Dráždi kožu.Bezpečnostné upozornenia:P102 Uchovávajte mimo dosahu deti.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P332+313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosťP501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.Doplňujúce vety:EUH 208 Obsahuje 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Doplňujúce informácie na etikete:Biocídny výrobok, používajte ho bezpečne! Pred použitím si prečítajte údaje na obale.Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/495/D/16/CCHLPForma biocídneho výrobku: vodná disperzia s charakteristickou vôňou.Čas potrebný na biocídny účinok min. 12 hodínObsahuje účinnú látku didecyl(dimetyl)amónium-chlorid (EC číslo 230-525-2) 20 g/kg.VOC-kategória a podkategória výrobku: A/hHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:
SANACLEAN - Čistiaci prípravok na likvidáciu rias a plesní 1 L
9,86 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Konzervačný a dezinfekčný prostriedok na fasády a minerálne podklady v interiéri a exteriéri.Čistič neobsahuje chlór, nemá bieliace účinky a povrch čistí od napadnutia plesňami aj riasami.Výdatnosť:- 4-20 m2/LRiedenie:- neriedi saPríprava podkladuPodklad musí byť pred čistením suchý a zbavený vrstiev plesní a rias.Steny umyte a nechajte vyschnúť.AplikáciaOdstráňte organické zbytky z povrchu.Na vyschnutý povrch naneste čistiaci prípravok v jednej vrstve štetcom.Prostriedok sa z povrch nevymýva.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Nebezpečný pre životné prostredie, kategória nebezpečnosti 3Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaH 412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 208 Obsahuje 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 391 Zozbierajte uniknutý produkt.P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.Obsahuje: 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón.Iná nebezpečnosťNie je známa.
SANACLEAN - Čistiaci prípravok na likvidáciu rias a plesní 10 L
92,54 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Konzervačný a dezinfekčný prostriedok na fasády a minerálne podklady v interiéri a exteriéri.Čistič neobsahuje chlór, nemá bieliace účinky a povrch čistí od napadnutia plesňami aj riasami.Výdatnosť:- 4-20 m2/LRiedenie:- neriedi saPríprava podkladuPodklad musí byť pred čistením suchý a zbavený vrstiev plesní a rias.Steny umyte a nechajte vyschnúť.AplikáciaOdstráňte organické zbytky z povrchu.Na vyschnutý povrch naneste čistiaci prípravok v jednej vrstve štetcom.Prostriedok sa z povrch nevymýva.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Nebezpečný pre životné prostredie, kategória nebezpečnosti 3Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaH 412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 208 Obsahuje 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 391 Zozbierajte uniknutý produkt.P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.Obsahuje: 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón.Iná nebezpečnosťNie je známa.

Chcete ochrániť svoju fasádu pred nežiaducimi plesňami a machmi? V našej ponuke nájdete široký výber produktov a služieb určených na ochranu fasády vašej budovy. Naša podkategória "Ochrana fasád proti plesniam a machom" obsahuje rôzne prostriedky na prevenciu a likvidáciu týchto nepriateľov vášho domova. Naši experti odporúčajú využiť profesionálne prípravky, ktoré okrem ochrany fasády tiež zabezpečia estetický vzhľad vašej budovy. Bezpečné a účinné riešenia s dlhotrvajúcim účinkom vám pomôžu udržať fasádu vo vynikajúcom stave po dlhú dobu. Nečakajte, a chráňte svoju fasádu pred plesňami a machmi už dnes s našimi spoľahlivými produktami a profesionálnymi službami! Vaša fasáda bude vyzerať ako nová a vy sa nemusíte starať o žiadne nepríjemné prekvapenia. S nami môžete byť pokojní!

Image
Produkty

Populárne produkty

Biely jednofarebný záves do spálne 140 x 280 cm
16,30 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
18NS Metlička NATURALNA
5,89 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Závesná skrinka Switch SW2 Wotan
99,00 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Dekoria Rímska roleta Capri, žlto-sivá, Arte, 144-03
134,90 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
KONDELA Adora New jedálenská stolička tmavohnedá / chróm
39,00 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Elektrická polohovacia boxspringová posteľ TINA 160 x 200 cm
1 442,00 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Nočný stolík 1S-60 artisan
69,00 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Posilňovač ručný REBEL RBA-2502 Active
3,11 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile