Riedidlá

Image
KITTFORT - Terpentínový olej 450 g
9,63 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Bezfarebná kvapalina s typickým zápachom používaná ako riedidlo do farieb.
KITTFORT - Terpentínový olej 850 g
15,55 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Bezfarebná kvapalina s typickým zápachom používaná ako riedidlo do farieb.
ELASTIK - Acetón technický 9 l
60,05 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Acetón sa používa ako rozpúšťadlo alebo riedidlo do náterových hmôt a ako surovina pre chemickú výrobu.
HB BODY 777 - Prístrekové riedidlo 400 ml
9,82 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Špeciálne riedidlo k rozpúšťaniu zástrekov pri drobných bodových opravách.Príprava podkladu Povrch odmastite pomocou Antisil 770.Miesto rozstreku dobre zmatujte pomocou BODY 802. Nečistoty umyte a opäť odmastite pomocou Antisil 770. AplikáciaV prípade basických materiálov plochu opravy striekajte dvoma vrstvami opravovaného materiálu.Túto vrstvu prekryte jednou vrstvou bezfarebného laku natuženého a nariedeného podľa návodu. do druhej vrstvy pridajte navyše 20-25¨% prístrekového riedidla. Druhú vrstvu rozšírte za oblasť predchádzajúcej. Opravu nechajte zatvrdnúť. Po vytvrdnutí a prípadnom vychladnutí dobre rozleštite.V prípade bodovej opravy pri 2K autoemaile aplikujte prvú vrstvu podľa návodu a do druhej vrstvy pridajte navyše 25% BODY 777 a farbu prestrieknite za hranicu predošlej vrstvy. Opravu nechajte zatvrdnúť a po vychladení vyleštite.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:toluénbutyl acetátVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.410H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
HB BODY 777 - Prístrekové riedidlo 1 L
18,91 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Špeciálne riedidlo k rozpúšťaniu zástrekov pri drobných bodových opravách.Príprava podkladu Povrch odmastite pomocou Antisil 770.Miesto rozstreku dobre zmatujte pomocou BODY 802. Nečistoty umyte a opäť odmastite pomocou Antisil 770. AplikáciaV prípade basických materiálov plochu opravy striekajte dvoma vrstvami opravovaného materiálu.Túto vrstvu prekryte jednou vrstvou bezfarebného laku natuženého a nariedeného podľa návodu. do druhej vrstvy pridajte navyše 20-25¨% prístrekového riedidla. Druhú vrstvu rozšírte za oblasť predchádzajúcej. Opravu nechajte zatvrdnúť. Po vytvrdnutí a prípadnom vychladnutí dobre rozleštite.V prípade bodovej opravy pri 2K autoemaile aplikujte prvú vrstvu podľa návodu a do druhej vrstvy pridajte navyše 25% BODY 777 a farbu prestrieknite za hranicu predošlej vrstvy. Opravu nechajte zatvrdnúť a po vychladení vyleštite.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:toluénbutyl acetátVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.410H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
HB BODY 804 - Aditívum zabraňujúce tvorbe kráterom vo farbe 0,25 L
6,89 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Transparentný anti-silikónový prípravok do vrchných farieb a lakov - zabijak rybích očí.Aplikácia 10 ml prípravku použite na každých 500 ml farby. Po pridaní dobre premiešajte. Aplikujte na pripravený - prebrúsený a odmastený povrch.Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká aromatická frakciabutyl acetátVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335-H336 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciestH411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P331 Nevyvolávajte zvracanie.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnitevodou [alebo sprchou].P405 Uchovávajte uzamknuté.51052P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
Helios Tessarol riedidlo 5L
31,40 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Tessarol riedidlo sa používa na odmastnenie kovových povrchov, na riedenie farby a čistenie náradia.
Hammerite riedidlo 0,2l
8,40 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Univerzálne riedidlo na čistenie nástrojov a k riedeniu náterových hmôt.
BONDEX WHITE SPIRIT Lakový benzín 1L
10,70 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Špeciálne riedidlo pre všetky rozpúšťadlové farby, laky alebo lazúry a pre všetky typy nanášania.
ADLER Adlerol Aromatenfrei 0.5L
4,90 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Bezaromatické riedidlo
PATTEX Chemoprén riedidlo PROFI 0.25L
4,60 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Na riedenie kontaktných lepidiel Pattex Chemoprén PROFI, ak odvetraním zhustli. Na lepšiu roztierateľnosť lepidiel pri lepení nenasiakavých materiálov navzájom. Na čistenie náradia. Na predčistenie lepených miest.
CHEMOLAK C 6000 Cered 0,8L
3,70 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Riedidlo(Acetón) do nitrocelulózových náterových látok.
CHEMOLAK S-6001 Synt. riedidlo 4,5L
14,70 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Riedidlo do syntetických náterových látok na striekanie.
CHEMOLAK S-6005 Riedidlo 4,5L
15,70 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Riedidlo do syntetických náterových látok.
CHEMOLAK S-6005 Riedidlo 0,8L
3,30 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Riedidlo do syntetických náterových látok.
CHEMOLAK S-6005 Riedidlo 10L
31,90 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Riedidlo do syntetických náterových látok.
CHEMOLAK S-6006 Riedidlo 0,8L
3,20 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok.
CHEMOLAK S-6300 Riedidlo 4,5L
21,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Riedidlo do epoxidových náterových látok.
CHEMOLAK U-6051 Riedidlo 0,8L
3,90 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Riedidlo do polyuretánových náterových látok.
TIKKURILA THINNER 1006 10L
56,80 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Syntetické riedidlo do alkydových farieb Temalac.
TIKKURILA THINNER 1006 20L
122,30 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Syntetické riedidlo do alkydových farieb Temalac.
TIKKURILA THINNER 1031 3L
21,00 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Epoxidové riedidlo pre nátery Temabond.
TIKKURILA THINNER 1031 20L
113,30 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Epoxidové riedidlo pre nátery Temabond.
TIKKURILA THINNER 1048 3L
24,10 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Riedidlo pre polyuretánové priemyselné farby Temadur.
TIKKURILA THINNER 1048 20L
136,40 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Riedidlo pre polyuretánové priemyselné farby Temadur.
NOVOCHEMA - Riedidlo U 6051 0,37 kg
3,42 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Riedidlo určené pre riedenie polyuretánových náterových látok - základné nátery, vrchné nátery, tmely a laky. Riedidlo sa pridáva až po natužení zmesi, postupne a za stáleho miešania.Riedidlo používajte len to náterových hmôt a v takom pomere, ako je stanovené v technickom liste výrobku.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Flam. Liq.3 H226Asp. Tox.1 H304Skin Irrit.2 H315Eye Irrit. 2 H319Acute Tox.4 H332STOT SE 3 H335STOT SE 3 H336STOT RE 2 H373Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekáraP331 Nevyvolávajte zvracanie.Obsahuje: xylén; butyl-acetát.Iná nebezpečnosťNie je známa.
NOVOCHEMA - Riedidlo U 6051 3,4 L
27,35 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Riedidlo určené pre riedenie polyuretánových náterových látok - základné nátery, vrchné nátery, tmely a laky. Riedidlo sa pridáva až po natužení zmesi, postupne a za stáleho miešania.Riedidlo používajte len to náterových hmôt a v takom pomere, ako je stanovené v technickom liste výrobku.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Flam. Liq.3 H226Asp. Tox.1 H304Skin Irrit.2 H315Eye Irrit. 2 H319Acute Tox.4 H332STOT SE 3 H335STOT SE 3 H336STOT RE 2 H373Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekáraP331 Nevyvolávajte zvracanie.Obsahuje: xylén; butyl-acetát.Iná nebezpečnosťNie je známa.
NOVOCHEMA - Riedidlo U 6051 9 L
58,61 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Riedidlo určené pre riedenie polyuretánových náterových látok - základné nátery, vrchné nátery, tmely a laky. Riedidlo sa pridáva až po natužení zmesi, postupne a za stáleho miešania.Riedidlo používajte len to náterových hmôt a v takom pomere, ako je stanovené v technickom liste výrobku.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Flam. Liq.3 H226Asp. Tox.1 H304Skin Irrit.2 H315Eye Irrit. 2 H319Acute Tox.4 H332STOT SE 3 H335STOT SE 3 H336STOT RE 2 H373Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekáraP331 Nevyvolávajte zvracanie.Obsahuje: xylén; butyl-acetát.Iná nebezpečnosťNie je známa.
ŠK SPEKTRUM Toluén lakársky 4.5L
17,70 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Toluén je určený na riedenie náterových hmôt, lepidiel, asfaltov a lakov.
STACHEMA Riedidlo UNILEP D418
10,30 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
RIEDIDLO UNILEP je určené na riedenie rozpúšťadlových lepidiel Unilep Spray Hxx, Vulkan Cement a na odmasťovanie.
HB BODY Body 777 Blend-in prístrekové riedidlo 1L
11,80 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Špeciálne riedidlo určené na miešanie vrchných náterov (tiež známe ako prístrekové riedidlo).

V našej ponuke nájdete široký výber riedidiel rôznych značiek a typov, ktoré dokonale doplnia vašu kuchyňu či jedáleň. Riedidlá sú dôležitou súčasťou každej domácnosti, pretože poskytujú pohodlné a ergonomické sedenie pri jedle či pri práci. Naša ponuka zahŕňa moderné a štýlové riedidlá z rôznych materiálov vrátane dreva, kovu alebo plastu, aby ste si mohli vybrať ten správny štýl pre vašu domácnosť. Okrem toho, máme aj ergonomické riedidlá s nastaviteľnou výškou a opierkami, ktoré zabezpečia optimálnu podporu chrbtice a pohodlie pri dlhodobom sedení. Pre jednoduché čistenie a údržbu riedidiel sú vhodné aj varianty s odnímateľnými poťahmi alebo vodeodolnými materiálmi. Prehliadnite našu ponuku a vyberte si kvalitné riedidlá, ktoré zabezpečia komfort a štýl vo vašej domácnosti.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

4Home Uterák Bamboo Premium sivá, 50 x 100 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Luster Shine White 3876 45cm IP44 K1L
44,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Matrac Baharin 80/200 AA H2
199,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy metal - grafitová 2,5 L
56,87 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
KNORR - Dekoračná lepiaca páska glitter - modrá 3 ks
4,02 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 28%
Plagát mušle na piesočnatej pláži
18,72 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 11%
Plagát s paspartou farebný New York
23,76 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
SVJETLOST HARDLUX Direct 3in1 Sivá RAL 7040,0.75L
15,80 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
FO - CRYSTAL - HR kľučka/kľučka Chróm lesklý
87,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
CB - PLUS W4975 - SET - Dávkovač mydla a držiak na uterák
173,52 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Povlečení z mikrovlákna Harmony 009 160x200 cm
16,43 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
DOMO DO42602S digitálná sušička ovocia
47,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile