Sekundové lepidlá

Image
LOCTITE POWER GEL - Sekundové gélové lepidlo 2 g
2,05 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Sekundové gélové lepidlo pre domáce použitie, ktoré vytvára silné väzby medzi širokou škálou bežných materiálov. Gélová receptúra zabráni stekaniu lepidla a je preto vhodné aj na zvislé plochy.Je ideálne na lepenie plastov, gumy, kovu, dreva, keramiky, kože, textilu, papiera a papierových kartónov.je odolné voči nárazom a ideálne pre použitie tam, kde je vyžadovaná určitá flexibilita.Doba vytvorenie pevného spoja sa pohybuje od 10-30 sekúnd v závislosti od podkladu.PoužitieZaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne k sebe priliehajúce.Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.Naneste minimálne množstvo lepidla LOCTITE® Super Bond Power Gel na jeden z lepených povrchov.Lepené plochy k sebe pritlačte a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.Nechajte spoj v kľude po dobu 10 minút alebo cez noc, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.Vyvarujte sa postriekaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zbytky pomocou Pattex Odstraňovač lepidla.Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote (15–30 °C) a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%. Vo veľmi suchom prostredí sa môžu časy lepenia predlžiť.Pre optimálnu životnosť produktu otrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenia H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.Bezpečnostné upozornenia P261 Zabráňte vdychovaniu pár.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Táto zmes obsahuje zložky považované buď za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB).Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.
LOCTITE SUPER BOND - Univerzálne sekundové lepidlo 0,003 kg
2,01 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Univerzálne sekundové lepidlo pre rýchle opravy a lepenie. Vytvrdzuje behom niekoľkých sekúnd a lepí rôzne druhy materiálov: kov, porcelán, niektoré druhy plastov, guma, koža a drevo. Lepidlo nie je vhodné pre lepenie skla, EPS, a syntetických vlákien.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenia H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.Bezpečnostné upozornenia P261 Zabráňte vdychovaniu pár.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťOsoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
LOCTITE SUPER BOND PRECISION - Jednozložkové sekundové lepidlo 0,005 kg
7,32 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Jednozložkové sekundové tekuté lepidlo určené na domáce použitie pre lepenie materiálov: drevo, kovy, plasty, guma, kartón, papier, látky, keramika i koža.Doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje od 5-30 sekúnd v závislosti od podkladu.Lepidlo má trojitú odolnosť:1. teplota: odoláva nízkym teplotám až do -50 °C a krátkodobému vystaveniu až do +120 °C2. voda: je vode odolná podľa normy EN204-D3 a keramické spoje vydržia viac ako 100 cyklov umývačky riadu (za kontrolovaných laboratórnych podmienok)3. náraz: Hliníkový spoj odoláva viac ako 50 nárazom pádov z metrovej výšky na betónový povrchPoužitieZaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce.Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.Naneste minimálne množstvo lepidla na jeden z lepených povrchov.Lepené plochy ihneď pritlačte k sebe a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.Nechajte spoj v kľude po dobu 10 minút alebo cez noc, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.Vyvarujte sa postriekaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zbytky pomocou Pattex Odstraňovač lepidla.Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%.Pre optimálnu životnosť produktu otrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia:P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.Odozva:P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťOsoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.
LOCTITE SUPER BOND ORIGINAL - Sekundové tekuté lepidlo 0,004 kg
4,28 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Jednozložkové sekundové tekuté lepidlo, ktoré vytvára pevný spoj medzi lepenými materiálmi. Doba vytvorenia pevného spoja je od 5-30 sekúnd v závislosti od materiálu.Vhodné je na lepenie materiálov ako sú plasty, guma, kovy, drevo, keramika, papierové kartóny, papier alebo látky.Lepidlo má trojitú odolnosť:1. teplota: odoláva nízkym teplotám až do -50 °C a krátkodobému vystaveniu až do +120 °C2. voda: je vode odolná podľa normy EN204-D3 a keramické spoje vydržia viac ako 100 cyklov umývačky riadu (za kontrolovaných laboratórnych podmienok)3. náraz: Hliníkový spoj odoláva viac ako 50 nárazom pádov z metrovej výšky na betónový povrchPoužitieZaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce. Pred nanesením lepidlaodstráňte všetok povrchový prach.Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.Naneste minimálne množstvo lepidla LOCTITE® Super Bond Original na jeden z lepených povrchov.Lepené plochy ihneď pritlačte k sebe a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.Nechajte spoj v kľude po dobu 10 minút alebo cez noc, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.Vyvarujte sa postriekaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zbytky pomocou Pattex Odstraňovač lepidla.Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%.Pre optimálnu životnosť produktu utrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia:P261 Zabráňte vdychovaniu pár.Odozva:P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťOsoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.
LOCTITE SUPER BOND BRUSH - Sekundové lepidlo s aplikátorom 0,005 kg
7,96 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Sekundové tekuté lepidlo s praktickým aplikátorom vhodné pre lepenie dreva, keramiky, kože, textilu, kartónu, papiera, gumy alebo kovu.Doba vytvorenie pevného spoja sa pohybuje od 5-30 sekúnd v závislosti od podkladu.Lepidlo má trojitú odolnosť:1. teplota: odoláva nízkym teplotám až do -50 °C a krátkodobému vystaveniu až do +120 °C2. voda: je vode odolná podľa normy EN204-D3 a keramické spoje vydržia viac ako 100 cyklov umývačky riadu (za kontrolovaných laboratórnych podmienok)3. náraz: Hliníkový spoj odoláva viac ako 50 nárazom pádov z metrovej výšky na betónový povrchAplikáciaZaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce. Pred nanesením lepidla odstráňte všetok povrchový prach.Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.Odšróbujte uzáver a rozotrite malé množstvo lepidla len na jeden z povrchov. Kefku vráťte naspäť do fľaštičky a uistite sa, že je bez prachu alebo iných nečistôt.Lepené plochy ihneď pritlačte k sebe a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.Nechajte spoj v kľude po dobu 10 minút alebo cez noc, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.Vyvarujte sa postriekaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zbytky pomocou Pattex Odstraňovač lepidla.Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote (15–30C) a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%.Pre optimálnu životnosť produktu utrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia:P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.Odozva:P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťOsoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.
LOCTITE SUPER BOND CONTROL - Sekundové lepidlo v dávkovači 0,003 kg
7,93 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Sekundové lepidlo v praktickom dávkovači, ktorý umožňuje presné dávkovanie kvapiek lepidla a zamedzuje nežiadúcemu pretekaniu.Zvlášť dlhá špička je ideálna pre uskutočnenie zložitejších opráv.Lepidlo je vhodné pre lepenie, kože, gumy, textilu, keramiky, papiera, kartónu, kovu, dreva alebo plastov.Doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje od 5-30 sekúnd v závislosti od podkladu.PoužitieZaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a blízko priliehajúce. Pred nanesením lepidla odstráňte všetok povrchový prach.Otočte viečko v  smere hodinových ručičiek na balení, dokým sa nezaistí. Neuťahujte príliš silno. 1/4 otáčky by mala stačiť.Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.Odšróbujte uzáver a rozotrite malé množstvo lepidla len na jeden z lepených povrchov.Lepené plochy k sebe okamžite pritlačte a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.Spoj ponechajte v kľude po dobu 10 minút alebo do druhého dňa, aby dosiahol plnej pevnosti.Vyvarujte sa pofŕkaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Vytvrdnuté zbytky lepidla možno odstrániť prídavkom Pattex Odstraňovač lepidla.Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by malo lepenie prebiehať pri izbovej teplote (15–30 °C) a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%.Pre optimálnu životnosť produktu otrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí. Bezpečnostné upozorneniaPrevencia:P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.Odozva:P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťOsoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED
LOCTITE PERFECT PEN - Gélové sekundové lepidlo v tvare pera 0,003 kg
6,61 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Gélové sekundové lepidlo v obale v tvare pera, ktoré sa pohodlne stlačí a zabezpečí presnú aplikáciu lepidla. Gélová receptúra bráni stekaniu lepidla a preto je vhodné aj na zvislé plochy.Lepidlo je vhodné do domácnosti na menšie rýchle opravy všetkých materiálov vrátane plastov, kovov, dreva, keramiky, papierových kartónov a papiera.Nie je vhodné na PE, PP a PTFE.doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje od 5-30 sekúnd v závislosti od podkladu.PoužitieZaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce.Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.Otočte uzáver v smere hodinových ručičiek až na doraz a po cvaknutí otvorte viečko.Mierne stlačte obe vrúbkované strany pera a aplikujte malé množstvo sekundového lepidla na jeden povrch, ktorý chcete zlepiť.Lepené plochy k sebe pritlačte a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.Nechajte spoj v kľude po dobu 10 minút alebo do druhého dňa, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.Vyvarujte sa pofŕkaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Vytvrdnuté zbytky lepidla možno odstrániť prídavkom Pattex Odstraňovač lepidla.Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by malo lepenie prebiehať pri izbovej teplote (15–30 °C) a minimálnej relatívnej vlhkosti 30 %.Pre optimálnu životnosť produktu otrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia:P261 Zabráňte vdychovaniu pár.Odozva:P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťOsoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
LOCTITE SUPER BOND ALL PLASTICS - Špeciálne sekundové lepidlo na plasty 2g + 4ml
8,46 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Dvojdielna sada obsahujúca sekundové lepidlo a aktivačné pero. Lepidlo je určené k lepeniu všetkých druhov plastov v domácnosti. Je ideálne pre ťažšie lepiteľné plasty, následne aj gumy, papier, kovy, keramiku či kožu.Doba vytvorenie pevného spoja sa pohybuje od 5-30 sekúnd v závislosti od pokladu.PoužitieZaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté,suché a blízko priliehajúce.Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou alebo aktivátorom.Najprv aplikujte jeden alebo dva nátery aktivátoru na oba lepené povrchy. Uistite sa, že sú poriadne očistené všetky lepené povrchy.Bezprostredne po použití aktivátor pevne uzatvorte.Aktivátor musí zaschnúť a reagovať s povrchom po dobu 1–2 minúty.Naneste minimálne množstvo lepidla na jeden z lepených povrchov.Lepené plochy k  sebe okamžite pritlačte a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.Nechajte spoj v kľude po dobu 10 minút alebo do druhého dňa, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.Vyvarujte sa pofŕkaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zbytky pomocou Pattex Odstraňovač lepidla.Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote (15–30) a minimálna relatívna vlhkosť 30%.Pre optimálnu životnosť produktu utrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladné a suché miesto.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.Bezpečnostné upozorneniaP261 Zabráňte vdychovaniu pár.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťNespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB)

V našej ponuke nájdete široký výber sekundových lepidiel, ktoré sú ideálne pre rýchle a spoľahlivé lepenie rôznych materiálov. Sekundové lepidlá sú vhodné pre domáce i profesionálne použitie a ponúkajú rýchle vytvrdnutie a výnimočnú pevnosť spoja. V našej ponuke nájdete rôzne typy sekundových lepidiel, vrátane tekutých, gélových či vyplňujúcich lepidiel. Nech už potrebujete spojiť drevo, kov, sklo alebo plast, u nás nájdete to správne lepidlo pre vaše potreby. S našimi sekundovými lepidlami dokonale zvládnete čokoľvek od malých opráv až po náročné projekty. Vyberte si z našej širokej ponuky a vytvorte silné a trvanlivé spoje bez zbytočného čakania. S našimi sekundovými lepidlami dosiahnete rýchle a precízne výsledky. Objavte naše produkty a objednajte si kvalitné sekundové lepidlá ešte dnes!

Image
Produkty

Populárne produkty

Biely jednofarebný záves do spálne 140 x 280 cm
16,30 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
18NS Metlička NATURALNA
5,89 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Závesná skrinka Switch SW2 Wotan
99,00 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Dekoria Rímska roleta Capri, žlto-sivá, Arte, 144-03
134,90 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
KONDELA Adora New jedálenská stolička tmavohnedá / chróm
39,00 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Elektrická polohovacia boxspringová posteľ TINA 160 x 200 cm
1 442,00 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Nočný stolík 1S-60 artisan
69,00 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Posilňovač ručný REBEL RBA-2502 Active
3,11 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile