Špeciálne riedidlá

Image
HENKEL - riedidlo Chemoprén PROFI 1 l
15,06 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Riedidlo na riedenie kontaktných lepidiel Chemoprén PROFI a KLASIK. Zároveň je vhodné na čistenie pracovného náradia, ktoré prichádza do styku s lepidlom.Riedidlo je vhodné aj na zhotovovanie predbežných náterov pred lepením lepidla Chemoprén, najmä na veľmi nasiakavých podkladoch.PoužitieRiedidlo opatrne primiešajte do lepidla.Pri zriedení v pomere 2:1 s lepidlom vzniká základný náter - penetrácia, ktorý sa používa ako predbežná úprava pred lepením na nasiakavých podkladoch.Pri použití na nástrekové nanášanie lepidla rieďte v pomere 1 diel lepidla a 0,5 dielu riedidla.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Horľavé kvapaliny kategória 2H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Cieľový orgán: Centrálny nervový systémAspiračná nebezpečnosť kategória 1H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Akútne nebezpečenstvo pre vodnú zložku životného prostredia kategória 1H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 1H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje cyklohexánEtyl-acetátVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P331 Nevyvolávajte zvracanie.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťTehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
CHROMOS-SVJETLOST - Riedidlo do farby EKOSIGNOL 5 L
35,88 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Riedidlo určené pre riedenie farby pre horizontálne značenie EKOSIGNOL.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiZmes spĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečná podľa klasifikačných pravidiel nariadenia(ES) č. 1272/2008 (CLP):Horľavá kvapalina: Flam. Liq. 2, H225Aspiračná nebezpečnosť: Asp. Tox. 1, H304Dráždivosť kože: Skin Irrit. 2, H315Vážne poškodenie očí: Eye Dam. 1, H318Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia: STOT SE 3, H336Nebezpečnosť pre vodné prostredie: Aquatic Chronic 3, H412Prvky označovaniaPrvky označovania podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:Výstražné piktogramy: Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi.Ďalšie prvky označovaniaObsahuje: butyl-acetát; ťažký benzín (ropný), ľahká frakcia, hydrogenovaný; acetón; bután-1-ol.Iná nebezpečnosťInformácie nie sú k dispozícii.

Vitajte v našej ponuke špeciálnych riedidiel, kde nájdete všetky produkty určené pre špeciálne potreby vášho auta. V tejto podkategórii Špeciálne riedidlá sa zameriavame na riedidlá vybavené špeciálnymi funkciami alebo materiálmi, ktoré zabezpečia pohodlné a bezpečné cestovanie pre všetkých cestujúcich. Ponúkame rôzne typy riedidiel, vrátane autosedačiek pre deti s extra ochranou, ergonomických riešení pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo pohodlných a luxusných sedadiel pre dlhé cesty. Všetky naše riedidlá sú vyrobené z kvalitných materiálov s dôrazom na bezpečnosť a komfort. Chceme, aby ste sa vo svojom aute cítili ako doma a bezstarostne si vychutnávali každú cestu. Vyberte si z našej ponuky špeciálnych riedidiel a doprajte si maximálnu pohodu a bezpečnosť pri jazde.

Image
Produkty

Populárne produkty

Multitex Detské prestieradlo Bamboo modrá, 60 x 120 cm
12,99 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Skrinka do kuchyne Favorit 8d Sonoma/White
104,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Sklenený panel 60/60 Mono Herbs
32,90 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Bavlnený uterák hrubší, starostrieborná, 50x100cm
8,17 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
4Home Baránková deka Into the woods, 150 x 200 cm
14,49 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
EXTOL CRAFT Pištoľ ofukovacia
5,29 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Remmers Allzweck-Lasur Kiefer,0,75L
11,20 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Miska Flowl Atelier biela ø 11 cm - Gaya (452188)
2,10 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Barový stôl THOR Dekorhome Mangovník
429,80 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
CB - SQUARE B9901 - Stojan na uteráky dvojitý
427,08 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Bama Regál na pračku PIANO 3
69,99 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Hrnček Srdce 600 ml,
8,49 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Skriňa Platinum Pole 180 biely mramor/biely
639,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile