Univerzálne tmely

Image
Tmel Primalex pod syntetické farby 0,5 kg
13,86 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Tmel je určený na vyrovnávanie nerovností drevených a kovových povrchov v exteriéri a interiéri. Je odolný voči vode, rýchloschnúci, tvrdý, brúsiteľný a veľmi dobre aplikovateľný.VÝDATNOSŤ5 m²/l v jednej vrstve (pri hrúbke vrstvy 0,2 mm).DOBA SCHNUTIAPri teplote 23°C: 2 hodiny (pri hrúbke vrstvy 0,2 mm). Zbrúsenie, pri teplote 23°C: 2 hodiny (pri hrúbke vrstvy 0,2 mm).PRÍPRAVA PODKLADUPríprava podkladu - drevo: Na zvýšenie životnosti je vhodné ošetriť povrch impregnačným prostriedkom Primalex Napúšťadlo na drevo. Pre vnútorné prostredie odporúčame impregnáciu napúšťacou fermežou.Príprava podkladu - kov: Kovové povrchy je potrebné zbaviť hrdze a očistiť od prípadnej mastnoty. Podklad natrite 1-2 vrstvami Primalex Základnou farbou antikoróznou, syntetickou.Na takto upravené povrchy môžete nanášať Primalex Tmel pod syntetické farby v maximálnej hrúbke jednej vrstvy 0,2 mm. Po 2 hodinách je tmel brúsiteľný a po 4 hodinách je možné nanášať krycie vrchné syntetické farby Primalex. Tmel je možné nanášať aj pod nitrokombinované nátery a to po 6 hodinách schnutia.
PATTEX REPAIR EXPRESS - Epoxidová hmota na opravy 48 g
7,90 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Univerzálna epoxidová hmota na opravy, lepenie a tmelenie na nasiakavé aj nenasiakavé povrchy - drevo, kov, keramika, plast, sklo, tehla, sadra, kameň, korok a pod. Odoláva vode, olejom a bežným rozpúšťadlám.Po vytvrdnutí je možné spoj brúsiť, vŕtať, pretierať alebo inak mechanicky opracovávať.Nedráždi pokožku a je bez rozpúšťadiel.Nie je vhodný na PP, PE a PTFE.Príprava podkladuLepené plochy musia byť suché, čisté a zbavené mastnoty.Pokiaľ je možné, lepené povrchy pre lepením zbrúste.AplikáciaPotrebný kus tmelu odrežte pomocou integrovaného rezača, ktorý je súčasťou balenia. Odstráňte plastový film z tej časti tmelu, s ktorou budete pracovať. Zvyšok opätovne zabaľte a vložte do puzdra. Hmotu dôkladne premieste v prstoch, pokiaľ sa obe zložky dôkladne nepremiešajú, nespoja. Mieste do vtedy kým hmota nie je homogénna, hladká, jednotne sfarbené do biela. Počas vytvrdzovania sa tmel zahrieva, čo znamená prebiehajúcu reakciu. Lepenie: Tmel naneste na jeden z povrchov a lepené časti k sebe spojte. Ak je plocha väčšia, použite viac kúskov hmoty.Tmelenie: Tmel naneste do škáry alebo otvoru a hlaďte skôr ako dôjde k vytvrdnutiu.Opravy: Tmel naneste na poškodené miesto, vyhlaďte skôr ako dôjde k vytvrdnutiu. Po vytvrdnutí môžete pokračovať v oprave – brúsenie, vŕtanie, premaľovanie spoja.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Senzibilizátor pokožky kategória 1H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Obsahuje Pentaerytritol-PO-merkapto-glycerolVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Doplňujúce informácie EUH212 Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Prevencia:P280 Noste ochranné rukavice.Odozva:P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťOsoby trpiace alergickou reakciou na epoxidy by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
Štukový Profi tmel Kittfort 500 g
4,23 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Špeciálny štukový tmel určený na opravy štrukturálnych povrchov stien a stropov . Jednoduchá , rýchla a neviditeľná oprava ! Tmel je určený k bodovým aj plošným opravám v interiéri aj exteriéri . Aplikujeme od 1 - 4 mm . V exteriéri odporúčame ihneď opatriť náterom . Pretierateľný - neodporúčame brúsiť , len dohladiť vlhkou hubkou . Brúsením sa stráca štruktúra tmelu ! "Odtieň : bielo - šedýPodklad : murivo , omietky , sadrokartón , drevoAplikácia : špachtľa , stierkaPovrchové zaschnutie : 15 min . , Brúsiteľný po 45 min . ( Vrstva 1-2 mm / 20 ° C )Povrchová úprava : pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 24 hod .Výdatnosť : 100 g / 0,2 m2 - 0,3 m2 pri jednej vrstveRiedidlo a umývanie pomôcok : vodaSkladovanie : +5 ° C až + 25 ° C . Chráňte pred mrazom !Záručná lehota: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom baleníŠpecifická rizikovosť : nie je
MS UNIFIX - Lepiaci a tesniaci tmel biela 0,29 L
10,89 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Jednozložkový lepiaci a tesniaci tmel, ktorý vytvrdzuje pôsobením vzdušnej vlhkosti a vytvára vysokopevnostný a elastický spoj.Tmel je odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu.Má dlhú životnosť v sanitárnom prostredí - nečernie.Veľmi dobre priľne na rôzne stavebné materiály vrátane nesavých a ich vzájomnej kombinácie. Približná spotreba z 0,29 L balenia:- 12,1 m (pre škáru 4x6 mm)Použitie:+ tmelenie dilatačných škár v interiéroch i exteriéroch budov+ vrchné tesnenie zasklievacích systémov, tmelenie škár rámov okien a dverí+ tmelenie a lepenie konštrukčných dielov automobilov, autobusov, osobných vagónov+ tmelenie škár medzi drevom, betónom, murivom, kovmi, plastami, sklom v stavebníctve i priemysleTmel nie je vhodný pre použitie na polystyrén, PE, PP, teflón a živičné podklady.Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, pevný, bez mastnoty, oleja a prachu. AplikáciaZrežte aplikačnú špičku podľa potreby a tmel aplikujte na opravované miesta pomocou mechanickej alebo pneumatickej pištole v tenkých pruhoch.Pri škárovaní vyhlaďte tmel do 10 minút po aplikácií neriedeným vyhladzovacím roztokom Finisher a škárovacou stierkou.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite od zvyškov tmelu pomocou technického benzínu.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Obsahuje: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozornenia: -Doplňujúce informácie:EUH208 Obsahuje Trimetoxyvinylsilán; N-(3-(trimetoxysilyl) propyl) etyléndiamín; Dioktylbis(pentán-2,4-dionato-O,O')cín. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Iná nebezpečnosťTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.Tento produkt neobsahuje SVHC látku.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
CERESIT CP 27 AQUABLOCK REPAIR - Viacúčelový silikónový tmel čierna 0,3 L
11,35 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Viacúčelový silikónový tmel bez zápachu určený na opravy a izolačné práce v interiéri a exteriéri. Je určený na opravu menších defektov, škár a trhlín v oblasti strešných krytín, odkvapov, odpadov, stien a stavebných detailov ako sú napr. svetlíky, strešné okná, podkopy, detaily na balkónoch a terasách.Vhodný je aj na vlhké podklady a staré zvyšky silikónu.Konečnú prídržnosť a pružnosť dosiahne po 3-4 týždňoch.Príprava podkladuPodklad musí byť pevný, čistý, zbavený častíc a látok ovplyvňujúcich prídržnosť tuky, živice, prach) a suchý.Znečistenie a vrstvy s nedostatočnou prídržnosťou odstráňte.AplikáciaTmel naneste na podklad, vyhladzovacie náradie ponorte do čistej vody a následne uhlaďte povrch tmelu skôr, ako sa ňom začne vytvárať koža.Opravy a korekcie tmelu sú v čase, keď je tmel čerstvý veľmi jednoduché.Náradie ihneď po použití očistite čistou vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 3H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaVýstražný piktogramVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenie: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia:P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné okuliare.Odozva:P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosť Žiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

V našej ponuke nájdete široký výber univerzálnych tmelov, ktoré sú vhodné na rôzne účely a materiály. Tieto tmely sú vysoko kvalitné a ľahko aplikovateľné, čo z nich robí ideálne riešenie pre rôzne opravy a renovácie. Sú vhodné na tmelenie švov, dier a prasklín vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Okrem toho vytvárajú pevné a odolné spoje, ktoré odolávajú vlhkosti, teplu a ďalším vonkajším vplyvom. Vďaka svojej univerzálnej povaze sú vhodné na použitie na drevo, kov, betón, omietky a ďalšie materiály. Vyberte si z našej širokej ponuky univerzálnych tmelov a spravte svoje domáce opravy jednoduchšie a efektívnejšie!

Image
Produkty

Populárne produkty

4Home Uterák Bamboo Premium sivá, 50 x 100 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Luster Shine White 3876 45cm IP44 K1L
44,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Matrac Baharin 80/200 AA H2
199,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy metal - grafitová 2,5 L
56,87 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
KNORR - Dekoračná lepiaca páska glitter - modrá 3 ks
4,02 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 28%
Plagát mušle na piesočnatej pláži
18,72 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 11%
Plagát s paspartou farebný New York
23,76 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
SVJETLOST HARDLUX Direct 3in1 Sivá RAL 7040,0.75L
15,80 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
FO - CRYSTAL - HR kľučka/kľučka Chróm lesklý
87,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
CB - PLUS W4975 - SET - Dávkovač mydla a držiak na uterák
173,52 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Povlečení z mikrovlákna Harmony 009 160x200 cm
16,43 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
DOMO DO42602S digitálná sušička ovocia
47,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile